කොන්දුනරටියේ ඇද වීම්

කොන්දුනරටියේ ඇද වීම්

කොන්දුනාරටියේ සිදුවන ඇදවීම් කුඩා වයසේ සිට වයස අවරුදු 18 පමණ වනතෙක් දක්නට ලැබේ. අඩු වයසකදී
පෙනීමට පටන්ගන්නා ඇදවීම් වයස 18 පමණ වනවිට බොහෝ අඩවීමට ලක්වේ. අවුරුදු 10-14 පමණ කාලයේදී
ආරම්භ වන ඇද වීම් එතරම් අදවීමකට ලක් නොවේ. පැති කුදය ගැහැණු දරුවන්ගේ වඩා සුලභව දක්නට ලැබේ.
පවතින ඇද වීම් වැඩිවියට පත්වූ පසු වඩාත් ප්රකට වේ.
මේ නිසා ගැහැණු දරුවන්ගේ උස නොපෙනීම, උරහිසක් පහතින් පිහිටීම, උකුලක් පහතින් පිහිටීම, ඉදිරියට
නමුනුපසු එක් උරපත්තක් ඉස්සී පැවැතීම හා පියයුරු වල විශාලත්වයේ වෙනස්කම් ඉතා සුලභ ලක්ෂණ ලෙස කිව හැක.